Vladimír Trejbal – ladění klavírů
Krameriova 1093
Říčany u Prahy

Česká filharmonie
Leoš Drábek – hospodářská správa
Alšovo nábřeží 12
Praha 1

Věc:
Stanovisko ladiče k požadavkům klavíristky Hélène Grimaud před koncertem MHF Pražský podzim dne 15.9.2007.

Dne 15.9.2007 jsem přípravoval klavír Steinway 3 pro koncert Staatskapelle Dresden se sólistkou Hélène Grimaud. Dle předchozí dohody jsem klavír připravoval od 13:30 do 15:30.
V 17:15 se dostavila Hélène Grimaud a po zhruba pětiminutovém rozehrání mi sdělila, že není spokojena s intonací kladívek ve střední části klavíru. Jednalo se zhruba o rozsah c – c3, což je více než jedna třetina rozsahu celého klavíru. Tato část klavíru byla podle jejího názoru intonačně slabá a žádala mě, abych provedl úpravu intonace kladívek a zvýraznil tak zvukový projev střední části klavíru.
Tento její požadavek jsem shledal jako:
1. neopodstatněný, neboť nástroj je dle mého názoru v nynějším stavu zvukově vyrovnaný v celém rozsahu a byl pro podobné koncerty používán často (MHF Pražské jaro, ČF atd.) a ze strany interpretů ani z mé strany nebyly shledány důvody pro tak zásadní změnu intonace.
2. časově jen velmi obtížně proveditelný, neboť intonace tohoto druhu vyžaduje delší čas, i několik hodin (zbroušení kladívek, aplikace suspenze acetonu a celuloidu, čas na odpaření acetonu, následné jemné úpravy intonace).
3. nevhodné, neboť tímto zásahem je životnost kladívek zkrácena a zvukový projev nástroje může být negativně ovlivněn, v krajním případě i nenávratně.
V cca 17:25 jsem proto kontaktoval p. Hánu, zastupujícího MHF Pražský podzim p. Jana Macharta, servisního technika klavírů České filharmonie, a seznámil je s požadavky paní Grimaud. J. Macharta jsem seznámil s výše uvedenými důvody, pro které jsem nemohl požadavku pí. Grimaud vyhovět a p. Machart vyjádřil s mým stanoviskem naprostý souhlas.
V cca 17:45 jsem za pomoci překladu p. Hány sdělil pí. Grimaud důvody, pro které nemohu jejímu požadavku vyhovět. Pí. Grimaud však odmítla tyto argumenty přijmout a nadále požadovala provedení změny intonace. Jak mi p. Hána sdělil, v případě, že intonace provedena nebude, odmítá pí. Grimaud na koncertě vystoupit.
V cca 18:10 jsem se pí. Grimaud ještě jednou pokusil vysvětlit důvody, které mě a p. Macharta vedly k tomu, že nemohu splnit její požadavek. Mé argumenty však opět nepřijala.
Ve snaze umožnit pí. Grimaud vyzkoušet jiný klavír navrhl p. Machart zapůjčit pro pí. Grimaud klavír Steinway 5. V cca 18:40 s případným zapůjčením klavíru souhlasilo vedení České filharmonie.
I když cítím politování nad tím, že pí. Grimaud na MHF Pražský podzim nevystoupila, musím důrazně trvat na tom, že se za tuto událost necítím být odpovědný. Klavír Steinway 3 je ve vynikajícím technickém stavu a já i p. Machart věnujeme maximální péči tomu, aby byl klavír na každý koncert připraven co nejlépe jak po stránce ladění, tak i po technické a intonační.
S pozdravemVladimír Trejbal – ladič České filharmonie
v Praze dne 17.9.2007

zpět